Projekt FLOPRES. Pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu w Gródku nad Dunajcem

27.02 w Gródku nad Dunajcem odbyło się spotkanie zorganizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, inaugurujące projekt FLOPRES na terenie pilotażowym zlewni rzeki Roztoczanka. W Okrągłym Stole czynny udział brała spółka Meteo, jako partner projektu. Staraliśmy się zaprezentować rolę jaką odegrają nasze produkty meteorologiczne w stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania przed powodziami błyskawicznymi.

Problem powodzi błyskawicznych jest coraz bardziej palący. Zmieniające się warunki hydrometeorologiczne wynikające ze zmiany klimatu, intensyfikacja użytkowania gruntów i wód oraz brak środków adaptacyjnych należą do czynników przyczyniających się do zagrożeń związanych z wodą. Projekt FLOPRES proponuje zintegrowane działania mające na celu przewidywanie i zapobieganie skutkom powodzi błyskawicznych. I to właśnie działanie systemu zaprezentowano na spotkaniu Okrągłego Stołu.
Flopres Gródek nad Dunajcem
W spotkaniu udział wzięli m.in. włodarze zainteresowanych gmin, przedstawiciele instytucji związanych z zarządzaniem wodami, lasami, zarządzania kryzysowego oraz mieszkańcy pobliskich gmin. Czynny udział interesariuszy w spotkaniu pokazuje, jak palącym problemem są powodzie błyskawiczne na terenie gminy i jak pilnie potrzebne są narzędzia mogące przewidywać i zapobiegać katastrofalnym powodziom.
Flopres Gródek nad Dunajcem
Partnerzy projektu przedstawili koncepcję systemu wczesnego ostrzegania opartego na nowoczesnych sensorach, danych meteo - i hydrologicznych oraz radarowych. Wszystko po to, aby możliwie jak najwcześniej informować o zbliżającym się zagrożeniu powodziowym. Kolejne spotkanie Okrągłego Stołu planowane jest w drugiej połowie 2024 roku.

Udostępnij artykuł